Авторские - Hэрюухэн hуни

Описание

Текст песни:

hэрюухэн hуни hэрюухэн h\ни hарын туяанда hэмээхэн шамай х\леэн зогсооб Сонхороо хараад удахан байгааш Харин намай обеоро \гыш Ши мини з\рхым эзлээш Дорюун сэбэр \зэгдёё г\й hайхан \дэр h\ни шамай х\леэнэб шамай Ши мини з\рхым эзлээш Дорюун сэбэр харагда г\й hайхан \дэр h\ни шамай х\леэнэб шамай Хэшээлэй h\лёёр ондо х\б\\н Шамайе гэртээш х\ргёёд ошоо Би яахашье \гыб дахяад х\леэнэб Hарын туяантай дуугаа дуулаад Ши мини з\рхым эзлээш Дорюун сэбэр \зэгдёё г\й hайхан \дэр h\ни шамай х\леэнэб шамай Ши мини з\рхым эзлээш Дорюун сэбэр харагда г\й hайхан \дэр h\ни шамай х\леэнэб шамай