Китайские песни - Happy 兴凯湖(伴奏)

Описание

Текст песни:

Хайпи син кай ху 1. Чжун го ю гэ цзяо син кай ху дэ ди фан , гу лао чуань шо хуань ци ни у сянь ся сян , да кай ни дэ синь фэй , хэ во и ци фэй сян , куай лэ чжи люй цзю яо ци хан . О, мэй ли дэ син кай ху , лин жэнь синь чи шэнь ван , шуй тянь и сэ хай му ян, лу вэй дан та тоу дунь, до цай да ши ди, няо эр тянь тянь кай чжэ пати. Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; 2. Чжун го ю гэ цзяо син кай ху дэ ди фан , Ши дай цзе цзоу чуань ди чжэ дун гань ши шан, да кай ни дэ синь фэй , хэ во и ци фэй сян , куай лэ чжи люй цзю яо ци хан . О, ху шуй цинь вэнь ша тань, Си шуй фань ци бо лан, Ши цин хуа и сян тянь тан, Да сяо ху сы цин люй, Сян и бу фэнь ли, Пу се юн хэн ай дэ сюань люй. Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; RAP: синь кай лю су шэнь жэнь хэнь цзи, Лю цянь нянь ли ши мэй шо ди, Дуй сюе жэнь гоу ла чжэ па ли, Бай юй вань туй ся ю бу юй, Си гуань цюй цзы ю дэ ху си, Цзай чжэ ли цзо чжу ни цзы цзи, Тяо и чжи хай бань дэ у цюй, Син кай ху юн юань цзай синь ди. Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли; Тяо ба чан ба чан ба тяо ба, хэ во цзай и ци, Хайпи хайпи син кай ху, хайпи син гэ ли;

Жанр: Disco
Другие минусовки